ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Ο.Σ.Δ.-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Ο.Σ.Δ.-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

Σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 1/16-10-2018 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Ο.Σ.Δ. που επικυρώθηκε από το έκτακτο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας κατά την συνεδρίαση του στις 16/10/2018 επιβάλλεται η ποινή της ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ από τα μητρώα της Ε.Ο.Σ.Δ. στους αθλητές:

α) ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ Δημήτριο του αθλητικού συλλόγου ΕΛΛΑΣ, ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ και

β) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Φίλιππο του αθλητικού συλλόγου ΔΙΑΠΛΑΣΗ Αθηνών.

Στα δε ανωτέρω αθλητικά σωματεία επιβάλλεται η ποινή της επίπληξης.
Το σκεπτικό της απόφασης αφορά συμμετοχές των ανωτέρω αθλητών σε αγώνες ιδιωτικής εταιρείας (ΝPC),μη εγκεκριμένους από την I.F.B.B,την Ε.Ο.Σ.Δ. και την W.A.D.A.

Η ανωτέρω απόφαση έχει κοινοποιηθεί στην Παγκόσμια Ομοσπονδία του αθλήματος I.F.B.B.